Learn More contact us
We are Kumkaew (2) (1)

We are KUMKAEW “We make your day better”

KUMKAEW เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศและนอกประเทศ จากคู่ค้าไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเล็งเห็นว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขอนามัย ปัญหาสุขภาพรวมไปถึงมลภาวะที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ 

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมไปถึงการจัดจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญโดยมีมาตรฐานในระดับสากลและเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายและต่อยอดเป็นความยั่งยืนได้ในอนาคต

เรามีการพัฒนา จัดการวางแผนและบริหารงานที่ดี เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการดำเนินงานในองค์กรเป็นสำคัญ
เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือทางความรู้ต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาขององค์กรและมุ่งสู่ความเป็นสากล

We are Kumkaew (3) (pdf.io)

นำเข้าและส่งออกสินค้ามาตรฐานระดับสากล