We are KUMKAEW “We make your day better”

Kumkaew เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศและนอกประเทศ จากคู่ค้าไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพราะการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขอนามัย ปัญหาสุขภาพและมลภาวะที่มนุษย์ต้องเผชิญในปัจจุบันท่ามกลางโลกที่หมุนเปลี่ยนไปและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศกำลังประสบเป็นสิ่งสำคัญ เรามีความใส่ใจในการเลือกสรรสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นและมีความยั่งยืนได้ในอนาคตสามารถสร้างได้ด้วยมือเรา
Kumkaew มีเจตนารมณ์ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น โดยยึดความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยดำเนินธุรกิจในรูปแบบผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่คำนึงถึงเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเตาเผาขยะ นวัตกรรมชั้นนำจากKOBB GROUP ในประเทศเกาหลี ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพราะในปัจจุบันจำนวนขยะในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบซึ่งต้องอาศัยพื้นที่ในการกำจัดเป็นจำนวนมากและขยะบางส่วน อย่างเช่น ขยะติดเชื้อไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกวิธี เสี่ยงอันตรายต่อการเกิดโรคมือสองเป็นอันตรายต่อมนุษย์ นอกจากนั้นทางบริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายในรูปแบบสินค้าออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่สกัดจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพสุขภาพและสินค้าสำหรับเกษตรกร เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ไคโตซาน อินทรีย์สารสำหรับพืชและสัตว์ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน และทางเราจะไม่หยุดพัฒนาและพร้อมที่จะส่งมอบสินค้าดี ๆอีกมากมายไปสู่ผู้บริโภคในอนาคต

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมไปถึงการจัดจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญโดยมีมาตรฐานในระดับสากลและเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายและต่อยอดเป็นความยั่งยืนได้ในอนาคต เราเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมกันของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เราขอเป็นตัวแทนที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีไปสู่ผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นและปลอดภัยในทุกวัน

พันธกิจ

เรามีหน้าที่ ค้นหา นำเข้า พัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจและช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ มีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อจนถึงมีบริการหลังการขาย ผ่านการติดตามรับฟัง พูดคุยกับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เรามีการพัฒนา จัดการวางแผนและบริหารงานที่ดี เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการดำเนินงานในองค์กรเป็นสำคัญ เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือทางความรู้ต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาขององค์กรและมุ่งสู่ความเป็นสากล

พันธมิตรของเรา

Our partner