KERENIL กุ้งหลวงอินทรีย์ผง

ไคโตซานสกัดและพ่นแห้งจากกรดฮิวมิกซึ่งเป็นสารอาหารและสารอินทรีย์จากกระบวนการหมักตามธรรมชาติ
ช่วยในการปรับปรุงดินให้ดูดซับธาตุอาหารให้แก่พืช
ช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้มากถึง 30%

ไคโตซานสกัดและพ่นแห้งจากกรดฮิวมิกซึ่งเป็นสารอาหารและสารอินทรีย์จากกระบวนการหมักตามธรรมชาติ
ช่วยในการปรับปรุงดินให้ดูดซับธาตุอาหารให้แก่พืช
ช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้มากถึง 30%