KOBB 700M เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 700 เคลื่อนที่ได้ รุ่นที่2

มีระบบขนานเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
สามารถควบคุมระยะไกลได้
เหมาะสำหรับการเผาขยะในอาคาร
สามารถใช้ LPG, LNG, น้ำมันก๊าดและดีเซลได้
สามารถเคลื่อนที่ได้

ขนาด 3,100 x 2,600 x 1,400 mm
มีระบบขนานเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
สามารถควบคุมระยะไกลได้
เหมาะสำหรับการเผาขยะในอาคาร
สามารถใช้ LPG, LNG, น้ำมันก๊าดและดีเซลได้
สามารถเคลื่อนที่ได้